MESZK

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK)


ALAPADATOK
Kamara elnevezése Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
Cím 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
Honlap www.meszk.hu
E-mail meszk@meszk.hu
Telefon +36 (1) 323-2070
Fax +36 (1) 323-2079
Elnök Dr. Balogh Zoltán
Alapítás éve 2004. március 4.

 


A Magyar Országgyűlés által elfogadott 2003. évi LXXXIII. önálló szakdolgozói kamarai törvény értelmében, 2004. március 4-én megtartott alakuló küldöttközgyűlést követően megalakult a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (továbbiakban: MESZK).

A szakmai önkormányzat lehetővé tette, hogy az egyes szakmák gyakorlói közvetlenül és az általuk választott testületek, tisztségviselők útján demokratikusan – a törvények által meghatározott keretek között – önállóan intézzék szakmai ügyeiket, meghatározzák és a közérdekkel összhangban képviseljék szakmai, etikai, gazdasági és szociális érdekeiket, társadalmi súlyuknak, szellemi tőkéjüknek megfelelő mértékben hozzájáruljanak az egészségpolitika alakításához, egészségügyet érintő egyéb döntések meghozatalához, valamint a lakosság egészségügyi ellátásának javításához.

2007. május 31-én az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. immár közös törvény értelmében önkéntes alapon újra alakult köztestületünk 48 ezer önként csatlakozó szakdolgozóval. Az újraszerveződést követően még mindig a legnagyobb taglétszámmal rendelkező kamarák között maradt.

2011. április 1-én hatályba lépő 2011. évi XXIII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvényt jelentősen, több tekintetben is módosítja. Az ismételt kötelező kamarai tagság közel 100 ezer szakdolgozóval állt fel.

A kilenc főnyi Országos Elnökség munkáját a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság mellett a Minőségügyi és Humánpolitikai Bizottság, valamint az Etikai Kollégium segíti. A módosított törvény lényeges változásokat hozott az etikai eljárások rendjében, új helyzetet teremtett az etikai ítélkezés területén. Az új szabályok szerint zajló etikai eljárások okán átalakult az etikai eljárás lefolytatásának rendje, így kamarai tagok ellen folytatott eljárások első fokon kamaránk területi szervezeteinél, másod fokon pedig az országos szervezetnél zajlanak.

A területi szervezetek önálló gazdálkodással bíró önálló jogi személyként működnek. Az országos szervezet fogja össze a területek tevékenységét, önálló költségvetéssel és gazdálkodással irányító és koordinációs szerepet tölt be. A köztestület országos irányításában fontos egyeztető szerepet kap a Területi Elnökök Tanácsa.Aneszteziológiai és intenzív ápolás-, Asszisztensi-, Dietetikai-, Felnőttápolási-, Gyermekápolási-, Gyógyszertári asszisztensi, Gyógytorna-fizioterápia-, Képalkotó-diagnosztikai-, Közösségi, foglalkozás-egészségügyi, otthoni és hospice szakápolási-, Laboratóriumi diagnosztikai-, Mentésügyi-, Műtőszolgálati-, Pszichiátriai ápolási-, Szülésznői, Közegészségügyi-járványügyi-, Természetgyógyászati-, Szociális szakterületi-, Védőnői szakmai tagozat.

A MESZK kiemelt feladata továbbképzések, szakmai konferenciák szervezése megyei, regionális és országos szinten – önállóan, vagy más szakmai szervezetekkel együttműködve. Éves szinten 16-18 ezer szakdolgozó vesz részt programjainkon, mellyel köztestületünk aktív szerepet tölt be a szakdolgozóink szakmai fejlődésének rendszerében. További kiemelt feladatai közé tartozik a Országos Képzési Jegyzékében szereplő egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsga követelményeinek (58 szakképesítés) kialakításában és szakmai vizsgájára a vizsgabizottsági tagok delegálása. Jelenleg szakmaterületünkön közel ezer vizsgabizottsági tagot tartunk nyilván, illetőleg készítünk fel vizsgáztatásra. Közreműködünk a kötelező szakmacsoportos továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében országos szinten, ezt közel 700 szakértő bevonásával végezzük.

2008. október 1-én indult a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elektronikus továbbképző online oldalának működése. Az elmúlt öt évben mindegy 50 ezer kamarai tag tett sikeres vizsgát elektronikusan.

A MESZK véleményezési jogkörét gyakorolva több törvénytervezet, illetve rendeletmódosításról részletes javaslatot készített és készít az illetékes tárca számára. Aktívan veszünk részt a szakdolgozók élet és munkakörülményeit meghatározó egyeztetésekben, valamint a jogalkotási folyamatban.

A MESZK kiadványai a Hivatásunk és a Nővér című folyóirat, mely utóbbi kiadói joga 2007. január 1-től a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarához került. A 26. évfolyamot megélt szakmai, tudományos lap „Az ápolás elmélete és gyakorlata” alcímet viseli, és a Magyar Ápolástudományi Társaság szakmai együttműködésével készül. A kiadvány évente 6 számmal jelenik meg, s jut el az előfizetőkhöz.

2006 év elején indult a Kamara internetes weboldala (www.meszk.hu), melynek látogatottsági száma évről-évre nő. A 2013-as évben havonta átlagosan 41 000 látogatás történik. Havi elektronikus hírlevelet küldünk 2009. április óta, immáron közel 50 ezer kamarai tagnak.

A MESZK 2009 óta tagja a Foglalkozás-egészségügyi Ápolók Európai Szövetségnek (Federation of Occupational Health Nurses within the European Union, FOHNEU). A Szövetség 1993. március 21-én jött létre az Egyesült Királyságban. Alapvető céljai többek közt a foglalkozás-egészségügyi szakterületen dolgozó szakápolók összefogása, a foglalkozás-egészségügyi szakápolás nemzetközi szinten történő képviselete, az európai munkavállalók egészségének védelme és munkahelyi biztonságának megteremtése a szakápolás révén

A MESZK 2013-tól hivatalos tagja lett az Ápolást Szabályzó Testületek Európai Szövetségének (European Council of Nursing Regulators, FEPI). A Szövetség 2004-ben alapították az Európában működő olyan testületek, kamarák részvételével, melyek feladat- és hatáskörébe tartozik a betegápolás szabályozása. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy olyan szakmai köztestületek, hatóságok vesznek részt a munkájában, amelyek nemzeti szinten végzik, vagy közreműködnek az ápolásügy szabályozásában, így például a képzések, továbbképzések tartalmi, formai követelményeinek meghatározásában, magában a képzésben és továbbképzésben, nyilvántartások vezetésében, etikai ügyek intézésében.

Köztestületünk további számos európai szervezettel áll kapcsolatban. Ezek közül kiemelkedő a Magyarországgal szomszédos országokban működő kamarákkal, szakmai szervezetekkel való kapcsolat. A Visegrádi Négyek országaival együttműködve kiemelkedőnek mondható a pszichiátriai és a szociális ellátás területén kibontakozó programjaink. Ugyancsak jelentősnek mondható a Horvát és a Szerb Ápolói Kamarával folyó együttműködéseink. Szoros kapcsolatot tartunk fenn az Európai Gyógyszertári Asszisztensek Európai Egyesületével (European Association of Pharmacy Technicians, EAPT), valamint az Ápolók Nemzetközi Tanácsával (International Council of Nurses, ICN).


Taglétszám adatok
Természetes személyek száma 115.000 fő