MAOK

Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK)


ALAPADATOK
Kamara elnevezése Magyar Állatorvosi Kamara
Cím 1078 Budapest, István u. 11.
Honlap www.maok.hu
E-mail maok@t-online.hu
Telefon +36 (1) 413-2490
Fax +36 (1) 413-2493
Elnök Dr. Gönczi Gábor
Alapítás éve 1995

 


A Magyar Állatorvosi Kamara az állatorvosok önkormányzati elveken alapuló és köztestületi formában működő szakmai szervezete, amelyet az 1995. évi. XCIV. törvénnyel alapított meg a parlament. A Magyar Parlament 2012. július 12-én fogadta el a Kamaránk működését szabályozó új törvényt (2012. évi CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről). Kamaránk a legkisebb szakmai Kamara, taglétszáma évek óta kb. 2700 fő körül mozog. A Kamaránknak cégek, társaságok nem lehetnek a tagjai.

A Magyar Állatorvosi Kamara kettős szakmai feladatkört lát el, egyrészt bekapcsolódik az állategészségügyi feladatok ellátásába, szervezi és intézi az állatorvosi tevékenység gyakorlásával összefüggő egyes közfeladatokat, valamint szakmai támogatást nyújt a szolgáltatói tevékenységet végző állatorvosok számára. Az államtól átvett közigazgatási, illetve más szakmai feladatként részt vesz bizonyos járványvédelemmel összefüggő szervezési feladatokban, elvégzi a szolgáltató tevékenységet végző állatorvosok regisztrálását, nyilvántartását, kiadja az állategészségügyi szolgáltató engedélyeket (ún. Praxis engedélyek), megalkotja az általános szakmai és etikai szabályokat.

A kamara általános szakmai érdekképviseleti funkcióját gyakorolja, amikor részt vesz az állatorvosok szakmai tevékenységét érintő jogalkotásban, valamint az állatorvos képzés, szakképzés, szakmai továbbképzés követelmény-szintjének kialakításában.

A Magyar Állatorvosi Kamara olyan köztestület, amely demokratikus körülmények között, alulról szerveződve ellát mind általános szakmai érdekképviseleti, mind pedig a szakmai önigazgatás keretében közigazgatási feladatokat. A kamara szervezeti felépítésének kialakítása demokratikus módon, az alulról felfelé történő kiépítés elveit követi. A Magyar Állatorvosi Kamarának jelenleg 17 önálló területi szervezete van. A területi szervezetek alapvetően a megyék szerinti felosztásban működnek (16 megyében, ill. a Fővárosban), míg 4 nyugat-dunántúli megye (Vas, Veszprém, Zala és Somogy megyék), élve az új törvény adta lehetőséggel, 2012. végén Pannon régió területi szervezet néven egyesült egymással. A területi szervezetek egyesülése számos hatékonyság növelő szervezeti és adminisztratív változtatást tett lehetővé.

A Magyar Állatorvosi Kamara jogalanyiságát a területi szervezetek valamint az országos szervezet jogalanyisága testesíti meg, melyek összekapcsolódását a képviseleti elven felépülő szerveződési modell biztosítja. A kamarai feladatok zökkenőmentes ellátását részben a megyei alapon szerveződő területi szervei, részben az országos szervezete gyakorolja az egyes szintek közötti harmonikus együttműködési rendszer keretében. Az egyes szervek által ellátandó feladatokat, valamint azok egymás közti kapcsolatrendszerét részben a kamarai törvény tartalmazza, részben az alapszabály rendezi. A Kamara ugyanis a törvény és a “Kamara Parlamentje”, a küldöttközgyűlés által elfogadott alapszabálya szerint működik. A Kamara alapszabálya tehát a működés szempontjából hangsúlyos, ezáltal biztosított az állatorvosi hivatás gyakorlóinak a kamarai törvényben elismert joga a szakmai önkormányzathoz. A Magyar Állatorvosi Kamara teljesen új, az új kamarai törvényünknek megfelelő, modern Alapszabályát az országos küldöttközgyűlés 2013. szeptember 25-én fogadta el, és az 2013. október 15-én lép hatályba.

A Magyar Állatorvosi Kamara megalakulása óta építi nemzetközi kapcsolatait. Tagjai vagyunk az Állatorvosi Világszervezetnek, és az Európai Állatorvosi Szövetségnek is. Képviselőink mindig is aktív munkát végeztek a nemzetközi szervezetekben. Így nem meglepő, hogy az Európai Gyakorló Állatorvosok Szervezetének (UEVP) 2009-2013 között dr. Pintér Zsolt személyében, magyar elnöke volt! Nemzetközi kapcsolatainkon belül különösen hangsúlyosak a régiós kapcsolatok, ennek keretében az elmúlt években az összes környező ország állatorvosi kamarájával élénk és mindkét érintet fél előnyére váló együttműködéseket alakítottunk ki. 2013. október 25-26-án mi szervezzük és bonyolítjuk le Visegrádon a „Visegrádi országok” állatorvosi kamaráinak találkozóját, amelyre a 4 érintett ország állatorvosi kamaráin kívül meghívást kapott és jelezte részvételét a szlovén, a horvát, a szerb, a macedón és a román állatorvosi társszervezet is.


Taglétszám adatok
Természetes személyek száma 2.982 fő