MGYK_logo

Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK)


ALAPADATOK
Kamara elnevezése Magyar Gyógyszerészi Kamara
Cím 1068 Budapest, Dózsa György út 86/B.
Honlap www.mgyk.hu
E-mail hivatal@mgyk.hu
Telefon +36 (1) 351-9483
Fax +36 (1) 351-9485
Elnök dr. Hankó Zoltán
Alapítás éve 1989

 


A Magyar Gyógyszerészi Kamara 1989-ben jött létre egyesületi formában. Működésének törvényi alapját a Magyar Gyógyszerészi Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény jelentette, amely 1994. május 7-én került kihirdetésre. 1994 és 2006 között több közigazgatási hatósági feladatot is ellátott. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII törvénnyel feladatait más közigazgatási szervekhez telepítette, beleértve a szakmai etikai ügyeket intézését is.

Jelenlegi jogi környezetét a 2011 tavaszán bekövetkezett törvény módosítás adja, ekkor átalakult hatásköre és feladatköre. Helyreállításra kerültek köztestületi funkciói a szakmai önkormányzatiság.


 A kamara Küldöttközgyűlése az Alapszabályba rögzítette a Magyar Gyógyszerészi Kamra céljait, amelyek a következők: 

 • a magyar egészségügy ellátórendszerében érvényesíteni a gyógyszerészeti szakmai szempontokat és megteremteni a gyógyszerészek hivatásgyakorlásához szükséges feltételeket;
 • a gyógyszerellátás valamennyi területén érvényesíteni a biztonság, a minőség és a hatékonyság követelményrendszerét;
 • az egyetemi képzés során megfelelő számú és feladatai magas színvonalú ellátására felkészült gyógyszerész képzése;
 • a gyógyszerészek szakképzése és továbbképzése során a gyógyszerészeti tudomány mindenkori állásának megfelelő, a betegek érdekeit szolgáló, a napi gyakorlatban hasznosítható képzésben részesüljenek a gyógyszerészek;
 • a gyógyszerészek jogszabályban elismert kompetenciáinak erősítése, különös tekintettel a gyógyszertár-működtetés, gyógyszerészi gondozás, a kórházi és klinikai gyógyszerészet, a gyógyszergyártás és a minőségbiztosítás területén;
 • a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális önállóságának és a hivatásgyakorlás feltételrendszerének megteremtése;
 • a gyógyszerellátás zavartalan, gyógyszer- és betegbiztonságot szolgáló feladatvégzéséhez szükséges források biztosítása;
 • a lakossági gyógyszerellátásban az Európai Bíróság döntéseinek szellemében a gyógyszertárak a személyi jogos gyógyszerész szakmai irányításával, többségi gyógyszerészi tulajdonban működjenek;
 • a fekvőbeteg-gyógyintézetek gyógyszerellátásában az intézeti gyógyszerészek szakmai szerepkörének megerősítése, a kórházi betegek ellátása során a klinikai gyógyszerészeti szakmai elvek hatékony érvényesítése, a munkakörülményeik biztosítása, egzisztenciális elvárásaik megvalósítása, és megfelelő életpályamodell kidolgozása;
 • a gyógyszeriparban dolgozó gyógyszerészek tudásuknak és felkészültségüknek megfelelő munkakörökben, meghatározó szereplőjévé váljanak a magyarországi gyógyszergyártásnak és kutatásnak;
 • a felsőoktatásban dolgozó gyógyszerészek hatékony érdekvédelme, szakmai, egzisztenciális és financiális vonatkozásban egyaránt;
 • fiatal, főként pályakezdő gyógyszerészek, gyógyszerész végzettségű egyetemi oktatók szakmai kibontakozásának elősegítése;
 • a gyógyszerészek a jogi, szakmai és etikai követelményeket betartva végezzék gyógyszerészi tevékenységüket.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara feladatai a törvényben rögzítettek szerint:

 • az egészségügyi hivatás gyakorlásával és az egészségügyi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait, és – külön jogszabályokban meghatározott keretek között – egyedi ügyekben is elősegíti ezen jogok érvényesítését;
 • megalkotja alapszabályát;
 • a feladatköre szerinti egészségügyi szakma gyakorlására vonatkozó általános szakmai magatartási-etikai szabályokat alkot és tagjával szemben etikai eljárást folytat le;
 • véleményezési jogot gyakorol
 • felkérésre, kijelölt szerve útján szakértőként részt vesz az adott egészségügyi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében;
 • nyilvántartást vezet a tagjairól;
 • közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében és továbbképzéseket szervez;
 • feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő civil szervezetekkel, véleményének, illetve döntéseinek kialakításába – szükség szerint – bevonja az érintett egészségügyi érdek-képviseleti szerveket;
 • ellátja azokat a további feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal, illetve azokat az érintettek megállapodása alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét állami, helyi önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervektől jogszabály nem tiltja;
 • az érintettek kezdeményezésére egyeztető eljárást folytat le tagjai körében az egészségügyi tevékenység gyakorlásával összefüggő vitás kérdésekben;
 • közzéteszi – a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám és a továbbképzést szervező megjelölésével – az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékét, a kötelező továbbképzéseket minősítheti, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételi megvalósulásának ellenőrzésében részt vesz – feladatkörében megvizsgálja a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételeit, és azok megvalósulása tekintetében szükség szerint javaslatot tesz az adott képzésre jogosult intézménynek, az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek;
 • tagját meghatározott esetekben továbbképzésen való részvételre kötelezi;
 • jogszabály vagy az adott szerv tevékenységére irányadó egyéb szabály alapján vagy felkérésre részt vesz a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő szakmai testületek, illetőleg bizottságok munkájában;
 • ajánlásokat ad az egyes egészségügyi szolgáltatók által megállapított díjtételek alsó és felső határaira.
 • külön jogszabályban meghatározott esetekben szakértőként részt vesz a gyógyszerészi diplomához kötött tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek kiadására irányuló eljárásban.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara tagja a Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) valamint a EuroPharm Forumnak.

Taglétszám adatok
Természetes személyek száma 8.900 fő