Magyar Orvosi Kamara

Előzmények

Dr. Álmos Péter, elnök

Első ízben „Az orvosi rendtartásról szóló 1936. I. tc. rendelte az el az orvosi kamarák létesítését. Orvosi gyakorlatot e törvény szerint csak az folytathat, aki tagja valamely orvosi kamarának. Az ország területén több orvosi kamarát szerveznek, amelyeket az Országos Kamara fog összefoglalni. Felügyeleti hatóságuk a belügyminiszter. A kamarák fegyelmi bíráskodást is gyakorolnak tagjai felett, de másodfokon a közigazgatási bíróság orvosi tanácsa jár el.” (Révay Nagylexikon)

Az Országos Kamara ebben a formában 1947-ig működött, akkor törvény szüntette meg.

1989-ben az orvostársadalom egyesületi formában újraalakította a kamarát, melynek jogutóda lett az 1994-ben, a törvény által létrehozott Magyar Orvosi Kamara, mint köztestület. Ebben a formában 2007-ig működött, amikor a 2006. évi 97. törvény – hatálytalanítva a korábbi orvos- kamarait – közös egészségügyi kamarákról szóló törvényként (Ekt.) definiálta újra a szakdolgozókkal és a gyógyszerészekkel közös joganyagban az orvosok köztestületét is, egyben megszüntetve a kötelező tagságot. Négy év elteltével ezt a jelenleg regnáló parlament állította vissza, később pedig a közvetlen betegellátásban egyetemi végzettséggel dolgozó, nem orvos végzettségű személyeket is – szintén kötelező jelleggel – Orvosi Kamara tagjai közé rendelte sorolni (klinikai szakpszichológusok, mikrobiológusok, stb.).

Főbb feladatai 

A Magyar Orvosi Kamara választott testületei, tisztségviselői útján maga látja el a törvényekben meghatározott közhatalmi, szakmai, illetve érdekképviseleti feladatait, intézi szakmai ügyeit, véleményezi a gyógyító tevékenység körülményeit meghatározó egészségpolitikát.

Feladatkörébe tartozik tagjai tevékenységének etikai szempontú kontrollja, s e kontroll alapjául szolgáló normatívák megalkotása, illetve véleményezése, anyagi és szakmai helyzetüket érintő folyamatokban való részvétel, közhatalmi eszközökkel a kamarai autoritás érvényesítése, szociális biztonságuk érdekében a tagok segélyezése, illetve mind több és több  kedvezményes tagi szolgáltatás biztosítása.

A feladatkörébe tartozó feladatait illetően a MOK úgy jár el, hogy szakmai, orvosetikai szabályokat, etikai statutumot alkot, tagjait érintően etikai eljárást folytat le, egyetértési jogot gyakorol, és részt vesz a hivatás gyakorlói és az egészségbiztosítási szervei közötti általános szerződési feltételek kialakításában, továbbá véleményezési jogot gyakorol minden olyan jogszabály megalkotásánál, amely érinti az egészségügyet, illetve közvetlenül befolyásolhatja tagjai szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét, minden olyan döntés felett, amelyet az állam, az egészségbiztosítás, valamint az önkormányzatok hozhatnak az orvosi működés szervezeti, működési rendjét, fejlesztési terveit és irányait, valamint a magasabb vezetői, illetve vezetői, valamint háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok munkaviszonyban történő foglalkoztatására szóló megbízásait, illetőleg e megbízások visszavonását illetően.

Rövid szervezeti ismertetés

A Kamara felépítése: kétszintű, országos és területi színt

A Kamara önkormányzati elvű működése a területi szervezetek és az országos testületek és tisztségviselők tevékenysége révén valósul meg. A választott tisztségviselők és testületi tagok mandátuma négy évre szól, ezért négyévente minden kamarai szinten választásokra kerül sor. A MOK-nak elnöke, (3) alelnöke, (1) főtitkára és (4) titkára van.

A legfőbb döntéshozói testület az Országos Küldöttközgyűlés (400 fő) amely évente legalább egyszer ülésezik. A Területi Szervezetek Tanácsa (22 fő) döntéseket hoz a folyamatos működés érdekében. A napi munkát az Országos Elnökség (9 fő) irányítja.

A MOK-nak 2 állandó bizottsága van: Országos Felügyelő Bizottság és Országos Etikai Bizottság, amelyek a Kamara feladatainak végrehajtását segítik.

Az Országos Etikai Kollégium feladata az általános érvényű etikai elvek megfogalmazása, kidolgozása.

A MOK-on belül működik a Fogorvosi Tagozat.

A Kamara nemzetközi kapcsolatai:

  • CPME (Európai Orvosok Állandó Bizottsága) – teljes jogú tagság 2004-től
  • EFMA (European Forum of Medical Associations)
  • ZEVA (Közép- és délkelet európai kamarák Informális Szövetsége)
  • Közvetlen kétoldalú kapcsolatok az európai orvosi kamarákkal.
  • WMA (Orvosok Világszervezete) – teljes jogú tagság 2014-től
Tagok száma: 34184