Magyar Mérnöki Kamara

ALAPADATOK
Kamara elnevezése Magyar Mérnöki Kamara (MMK)
Cím 1117 Budapest, Szerémi út 4.
Honlap https://www.mmk.hu
E-mail info@mmk.hu
Telefon +36 (1) 455-7080
Elnök Wagner Ernő
Alapítás éve 1997
Taglétszám adatok Természetes személyek száma: 22.446 fő
(ebből aktív: 20.786 fő, felfüggesztett: 1.660 fő)
Nyilvántartott szakmagyakorlók: 9.583 fő

Törvényi meghatározottsága

A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) megalakulását az országos szerveződés másfél évszázados története előzte meg. A kiegyezés évében, 1867-ben alakult meg a Magyar Mérnök és Építész Egylet, 1924-ben pedig az országos hatáskörű Budapesti Mérnöki Kamara. A második világháborút követő közel fél évszázad pártállami keretei között azonban csak állami kontroll alatti egyesületek működhettek. A köztestületiség valamennyi jegyével rendelkező kamara – a mérnökök már működő megyei egyesületeire alapozva – 1997. január 11-én alakult meg.

Magyar Mérnöki Kamara (MMK) önkormányzattal, országos feladat- és hatáskörrel rendelkező köztestület. Az Országgyűlés – „a tervező-és szakértő mérnökök és építészek tevékenységének jelentőségét elismerve, a szakmai és etikai elvek érvényesítéséhez szükséges szakmai önigazgatást támogatva” – a kamara létrehozását a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Kamtv.) rendelte el.

Felépítése

Az országos kamara mellett önálló jogi személyiséggel rendelkező területi kamarák (a Közép-Magyarországi Régió területén működő Budapesti és Pest Megyei Kamara, valamint 18 megyei kamara) alkotják a mérnökség köztestületi képviseletének rendszerét. Az MMK és a területi kamarák felett a Miniszterelnökség gyakorolja a törvényességi felügyeletet.

Az MMK felépítését a törvény és az Alapszabály határozza meg, amelyek alapján az alábbi szervek működnek:

 1. küldöttgyűlés,
 2. választmány (amelynek tajai az MMK Elnöksége, a területi kamarák és a szakmai tagozatok elnökei),
 3. elnökség,
 4. felügyelő bizottság,
 5. etikai-fegyelmi bizottság,
 6. választási jelölőbizottság,
 7. szakmai tagozatok (a 21 szakmai tagozat: akusztikai; anyagmozgató, építőgép és felvonó; egészségügyi-műszaki; elektrotechnikai és épületvillamossági; energetikai; építési; épületgépészeti; gáz-és olajipari; geodéziai és geoinformatikai; geotechnikai; gépészeti; hírközlési és informatikai; környezetvédelmi; közlekedési; munkabiztonsági; szilárdásványbányászati; tartószerkezeti; tűzvédelmi; vegyészmérnöki; vízgazdálkodási-és vízépítési szakmai tagozat),
 8. szakértői testületek (Beszámoló és jogosultsági vizsga szakértői testület, Kamarai Továbbképzési Testület, oklevél szakirányúságát és a szakirányú szakképzettség egyenértékűségét megállapító szakértői testület – OSZMSZT, Szabványügyi Tanácsadó Testület)
 9. országos titkárság.

Működése, feladatai

Az MMK a mérnökök szakmai érdekeinek védelme, a tervező és szakértő mérnöki tevékenység jogszerűségének, szakmai és etikai színvonalának biztosítása érdekében ellátja a Kamtv., valamint kormányrendelet által hatáskörébe utalt közfeladatokat.

A kamara közfeladatai végrehajtása érdekében:

 1. másodfokú hatósági tevékenységet lát el a mérnöki és egyéb szakmagyakorlással kapcsolatban;
 2. országos összesítésben vezeti a jogosultak névjegyzékét, biztosítja annak nyilvánosságát;
 3. módszertani útmutatókat, segédleteket, irányelveket, kamarai szabályzatokat ad közre,
 4. véleményezi a szakmai illetékességüket érintő felsőoktatási képzési, illetve továbbképzési célokat, azok tartalmát és a képesítési követelményeket,
 5. részt vesz a műszaki szabályozási, szabványosítási, akkreditálási és minőségügyi tevékenységben, valamint a mérnöki tevékenység minőségellenőrzési rendszerének kialakításában,
 6. kidolgozza a mérnöki tevékenységek ajánlott díjszabását és a szolgáltatások tartalmi követelményeit,
 7. szervezi a jogosultsági vizsgákat, a kötelező jogi és szakmai továbbképzést.

Az MMK célja a mérnöki tevékenységgel kapcsolatos érdekérvényesítés, a szakmai és etikai szabályok betartása, melynek során az mérnökök érdekeinek hatékony képviseletére és védelmére törekszik, ennek keretében:

 1. elősegíti a mérnöki tevékenység társadalmi elismertségének javítását,
 2. képviseli tagjaiknak a szakmai felelősségbiztosítással kapcsolatos érdekeit,
 3. tájékoztatja a mérnököket az aktuális szakmai kérdésekről, a pályázatokról,
 4. együttműködik a mérnöki tevékenységet érintő kérdésekben az országgyűlési és kormányszervekkel, más országok szakmai szervezeteivel, tudományos egyesületekkel,
 5. véleményezi a mérnökök szakmai érdekekeit érintő jogszabályok tervezeteit.

A MMK önigazgatási feladatkörében:

 1. megalkotja az országos alapszabályt, etikai-fegyelmi szabályzatát és más szükséges szabályzatokat,
 2. másodfokon etikai-fegyelmi eljárást folytat le,
 3. a mérnöki tevékenységével kapcsolatban tagjainak általános szakmai szolgáltatásokat nyújt.

Az MMK kötelező feladatain túlmenően szolgáltatásokat is végez tagjai és nyilvántartottjai számára:

 1. a szakmagyakorlási jogosultsággal nem szabályozott területeken tanúsítványt bocsát ki a szakmagyakorlók magas szintű szakértelmének tanúsítására,
 2. továbbképzés terén mesteriskolákat működtet a piaci igények által meghatározott, specifikus területeken,
 3. szakmai konferenciákat szervez jeles nemzetközi szakmai évfordulóktól (Építőmérnök 200) kezdve azonnali szakmai információtovábbítást igénylő jogszabálymódosításokon (közbeszerzés, e-közmű, GDPR) át közérdekű szakmai kérdésekig (CO-konferencia),
 4. Mérnökkártyához kapcsolódóan több kedvezményt is biztosít (kedvezményes bankszámlavezetés, mobilszolgáltatás, gépjárművásárlás, jogi információszolgáltatás, szakmai felelősség, -utas és egészségbiztosítás),
 5. jogi tanácsadáshoz jogsegélyszolgálatot működtet, továbbá figyelemmel kíséri a közbeszerzési kiírásokat és tagjai kezdeményezésére fellép az előzetes egyeztetés keretében a jogszerű ajánlatkérés előmozdításáért.

Nemzetközi kapcsolatai

A Magyar Mérnöki Kamara 2003-tól, azaz megalakulásától tagja a Mérnöki Kamarák Európai Tanácsának (European Council of Engineers’ Chambers, ECEC), amely a belga törvények szerint bejegyzett nonprofit civil szervezet. Legfontosabb feladata, hogy Brüsszelben az Európai Bizottságnál és az Európai Parlamentben a jogalkotás során képviselje a mérnöki tevékenységet végzők érdekeit, a minőségi munka érdekében őrködjék a szabályozott szakmai működés fenntartásán. Az ECEC a szakmai szabályozás fenntartásának szükségességét összefoglaló érvelést a parlamenti tagokhoz és a brüsszeli szervezetekhez is eljuttatta. Az MMK elődszervezete révén már 1994. óta kiemelt kapcsolatokat ápol a Visegrádi Négyek országcsoport mérnöki kamaráival és országos szervezeteivel. A V4 kamarák közös kiadványokkal is jelentkeztek (öt nyelvű, „A V4 országok technikai műemlékei” című négy kötetes kiadvány, öt nyelvű mérnökszótár).

Fontos a határon túli magyar mérnökökkel és az egyetlen magyar szervezettel az Erdélyi Magyar Műszaki és Tudományos Társasággal (EMT) fenntartott kapcsolat, amelynek konferenciáin a kamara képviselői rendszeresen jelen vannak.

Az elmúlt években egyre szorosabb és hatékonyabb kapcsolat alakult ki az ECEC és az „Építőmérnökök Európai Tanácsa” (European Council of Civil Engineers, ECCE) között.

Az ECCE fontos missziójának tekinti, hogy az Európai Unióban az építőmérnökök érdekeit képviselje, felhívva a figyelmet arra, hogy a fenntartható jövő szempontjából elengedhetetlenül fontos a szabályozott mérnöki tevékenység.

Kiadványai

Szakmai kiadványok: az MMK által működtetett Feladatalapú Támogatási rendszer során kidolgozott módszertani tanulmányainak nyomtatott formában való kiadása mellett évfordulós kiadvány az MMK 20. évfordulójára megjelent kötet.

Az MMK több elemből álló, integráns kommunikációs rendszert épít: ennek keretében jelenik meg 25 éve, évi 10 számban a tagok számára ingyenes Mérnök Újság, az MMK szakmai lapja.

Az MMK weboldalának (www.mmk.hu), valamint Facebook oldalának látogatottsága évről-évre nő, köszönhetően hírleveleinknek. A szakmagyakorlást érintő legfontosabb változásokról, a meghirdetett pályázatokról, kamarai eseményekről a leggyorsabban ezeken a csatornákon keresztül tájékozódhatnak a tagok.