Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A Magyar Országgyűlés által elfogadott 2003. évi LXXXIII. önálló szakdolgozói kamarai törvény értelmében, 2004. március 4-én megtartott alakuló küldöttközgyűlést követően megalakult a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (továbbiakban: MESZK).

A szakmai önkormányzat lehetővé tette, hogy az egyes szakmák gyakorlói közvetlenül és az általuk választott testületek, tisztségviselők útján demokratikusan – a törvények által meghatározott keretek között – önállóan intézzék szakmai ügyeiket, meghatározzák és a közérdekkel összhangban képviseljék szakmai, etikai, gazdasági és szociális érdekeiket, társadalmi súlyuknak, szellemi tőkéjüknek megfelelő mértékben hozzájáruljanak az egészségpolitika alakításához, egészségügyet érintő egyéb döntések meghozatalához, valamint a lakosság egészségügyi ellátásának javításához.

2007. május 31-én az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. immár közös törvény értelmében önkéntes alapon újra alakult köztestületünk 48 ezer önként csatlakozó szakdolgozóval. Az újra szerveződést követően még mindig a legnagyobb taglétszámmal rendelkező kamarák között maradt.

2011. április 1-én hatályba lépő 2011. évi XXIII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvényt jelentősen, több tekintetben is módosítja. Az ismételt kötelező kamarai tagság közel 100 ezer szakdolgozóval állt fel.

A kilenc főnyi Országos Elnökség munkáját a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság mellett a Minőségügyi és Humánpolitikai Bizottság, valamint az Etikai Kollégium segíti. A módosított törvény lényeges változásokat hozott az etikai eljárások rendjében, új helyzetet teremtett az etikai ítélkezés területén. Az új szabályok szerint zajló etikai eljárások okán átalakult az etikai eljárás lefolytatásának rendje, így kamarai tagok ellen folytatott eljárások első fokon kamaránk területi szervezeteinél, másodfokon pedig az országos szervezetnél zajlanak.

A területi szervezetek önálló gazdálkodással bíró önálló jogi személyként működnek. Az országos szervezet fogja össze a területek tevékenységét, önálló költségvetéssel és gazdálkodással irányító és koordinációs szerepet tölt be. A köztestület országos irányításában fontos egyeztető szerepet kap a Területi Elnökök Tanácsa.

Ugyancsak fontos szerepet töltenek be kamaránk életében a szakmai tagozatok, melyek az azonos szakterületen szakdolgozói tevékenységet végző kamarai tagok speciális szakmai tevékenységének elősegítésére és szakmai érdekeinek képviseletére létrehozott, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervek. Kamaránkban 21 szakmai tagozat működik (Aneszteziológiai- és intenzív ápolási-, Asszisztensi-, Dietetikai-, Egészségügyi Szervező-, Felnőttápolási-, Gyermekápolási-, Gyógyászati segédeszköz gyártói és forgalmazói-, Gyógyszertári asszisztensi, Gyógytorna-fizioterápia-, Képalkotó-diagnosztikai-, Közegészségügyi-járványügyi-, Közösségi, foglalkozás-egészségügyi, otthoni és hospice szakápolási-, Laboratóriumi diagnosztikai-, Mentésügyi-, Műtőszolgálati-, Pszichiátriai ápolási-, Sürgősségi betegellátási-Szülésznői, Természetgyógyászati-, Szociális szakterületi-, Védőnői szakmai tagozat.

A MESZK kiemelt feladata továbbképzések, szakmai konferenciák szervezése megyei, regionális és országos szinten – önállóan, vagy más szakmai szervezetekkel együttműködve. Éves szinten 16-18 ezer szakdolgozó vesz részt programjainkon, mellyel köztestületünk aktív szerepet tölt be a szakdolgozóink szakmai fejlődésének rendszerében. További kiemelt feladatai közé tartozik az Országos Képzési Jegyzékében szereplő egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsga követelményeinek (közel 60 szakképesítés) kialakításában és szakmai vizsgájára a vizsgabizottsági tagok delegálása. Jelenleg szakmaterületünkön közel ezer vizsgabizottsági tagot tartunk nyilván, illetőleg készítünk fel vizsgáztatásra. Közreműködünk a kötelező szakmacsoportos továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében országos szinten, valamint a szabadon választható szakmacsoportos továbbképzések minősítésében és a programok megvalósításának ellenőrzésében, ezt közel 700 szakértő bevonásával végezzük.

2008. október 1-én indult a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elektronikus továbbképző online oldalának működése. Az elmúlt időszakban több mint 200 ezer kamarai tag tett sikeres vizsgát elektronikusan.

A MESZK véleményezési jogkörét gyakorolva több törvénytervezet, illetve rendeletmódosításról részletes javaslatot készített és készít az illetékes tárca számára. Aktívan veszünk részt a szakdolgozók élet és munkakörülményeit meghatározó egyeztetésekben, valamint a jogalkotási folyamatban.

A MESZK kiadványai a Hivatásunk kamarai magazin, mely 2006 óta és a Nővér című folyóirat, mely kiadói joga 2007. január 1-től a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarához került. A 36 évfolyamot megélt szakmai, tudományos lap „Az ápolás elmélete és gyakorlata” alcímet viseli, és a Magyar Ápolástudományi Társaság szakmai együttműködésével készül. A kiadvány évente 6 számmal jelenik meg, s jut el az előfizetőkhöz.

2006 év elején indult a Kamara internetes weboldala (www.meszk.hu), melynek látogatottsági száma évről-évre nő, havonta átlagosan 150 000 látogatás történik. Havi elektronikus hírlevelet küldünk 2009 április óta, immáron közel 105 ezer kamarai tagnak.

A MESZK 2009 óta tagja a Foglalkozás-egészségügyi Ápolók Európai Szövetségnek (Federation of Occupational Health Nurses within the European Union, FOHNEU). A Szövetség 1993. március 21-én jött létre az Egyesült Királyságban. Alapvető céljai többek közt a foglalkozás-egészségügyi szakterületen dolgozó szakápolók összefogása, a foglalkozás-egészségügyi szakápolás nemzetközi szinten történő képviselete, az európai munkavállalók egészségének védelme és munkahelyi biztonságának megteremtése a szakápolás révén. A szervezet elnöke 2016. óta Dr. Hirdi Henriett Éva  köztestületünk általános alelnöke. FOHNEU közreműködve a MESZK Országos szervezetével 2019-ben közel harminc ország részvételével Budapesten szervezet meg VII. Nemzetközi Konferenciáját.

Ugyancsak kiemelt kapcsolatot tartunk az Európai Transzkulturális Ápolási Egyesülettel (European Transcultural Nursing Association, ETNA). Az ETNA közreműködve a MESZK Országos szervezetével 2015-ben 25 ország részvételével Budapesten szervezet meg IV. Nemzetközi Konferenciáját.

A MESZK 2013-tól hivatalos tagja lett az Ápolást Szabályzó Testületek Európai Szövetségének (European Council of Nursing Regulators, FEPI), mely szervezet 2015-ben nevet változtatott Európai Ápolási Tanácsra (European Nursing Council, ENC). A Szövetség 2004-ben alapították az Európában működő olyan testületek, kamarák részvételével, melyek feladat- és hatáskörébe tartozik a betegápolás szabályozása. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy olyan szakmai köztestületek, hatóságok vesznek részt a munkájában, amelyek nemzeti szinten végzik, vagy közreműködnek az ápolásügy szabályozásában, így például a képzések, továbbképzések tartalmi, formai követelményeinek meghatározásában, magában a képzésben és továbbképzésben, nyilvántartások vezetésében, etikai ügyek intézésében. Köztestületünk további számos európai szervezettel áll kapcsolatban. Ezek közül kiemelkedő a Magyarországgal szomszédos országokban működő kamarákkal, szakmai szervezetekkel való kapcsolat. A Visegrádi Négyek országaival együttműködve kiemelkedőnek mondható a pszichiátriai és a szociális ellátás területén kibontakozó programjaink. Magyarország két alkalommal 2012-ben és 2016-ban adott otthont a Pszichiátriai Ápolók Visegrádi Négyek Pszichiátriai Ápolóinak Találkozójára. Ugyancsak jelentősnek mondható a Horvát, a Szlovák és a Szerb Ápolói Kamarával folyó kétoldalú együttműködéseink. Szoros kapcsolatot tartunk fenn az Európai Ápolási Egyesületek Szövetségével (European Federation of Nurses Associations, EFN).

Tagok száma: 9844